Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt na budowę domu?

kredyt na budowę domu

Kredyt na budowę domu – jakie dokumenty są   potrzebne do złożenia wniosku.

Należy pamiętać o tym, że każdy bank lub instytucja finansowa ma indywidualne wymagania co do dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy a szczegółową listę wymaganych dokumentów do kredytu otrzymamy od doradcy kredytowego danego banku. Poniżej podajemy orientacyjne wymagania, dotyczące dokumentów, potrzebnych do wniosku o kredyt na budowę domu.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o kredyt:

 • Kserokopie dwóch dokumentów ze zdjęciem dowodu osobistego i np. prawa jazdy, paszportu.

Dokumenty świadczące o dochodach i wydatkach zależą od źródła dochodów kredytobiorcy.

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (wystawione na formularzu bankowym, ważne 1 miesiąc)
 • komplet dokumentów jasno określających wysokość uzyskiwanych dochodów dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą ( są to PIT za ostatni rok lub KPiR z bieżącego roku)
 • kopie dokumentów rejestracji firmy (przyznania NIP i REGON oraz wpisu do ewidencji KRS)
 • historia kredytowa, na którą składają się opinie z BIK i banków
 • historia ROR.

Wszystkie dokumenty działki budowlanej

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)
 • dokument stwierdzający prawo do nieruchomości umowa nabycia nieruchomości lub inne potwierdzenie własności
 • wypis z rejestru gruntów, który określa status działki
 • decyzja o podziale nieruchomości, jeśli numery działki w księdze wieczystej i umowie nabycia nieruchomości nie zgadzają się.

Dokumenty budowy

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • pozwolenie na budowę – ostateczna decyzja
 • dziennik budowy
 • projekt budowlany – do wglądu.

Inne dokumenty:

 • wypełniony formularz z pytaniami o koszty przewidzianych prac budowlanych i terminy ich realizacji.