zdolność kredytowaCo to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to inaczej zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu razem z odsetkami w terminach określonych w umowie kredytowej.  Przyznanie kredytu przez bank jest właśnie uzależnione  od zdolności kredytowej osoby lub instytucji ubiegającej się o kredyt.  Badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa.

Kredytobiorca na żądanie banku musi przedstawić dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności kredytowej.

Jak obliczyć zdolność kredytową?

Zdolność kredytowa jest obliczana przez bank na podstawie przeprowadzonej analizy kredytowej.

Rodzaje analizy kredytowej:

  • Analiza ilościowa, polegająca na ustaleniu wysokości i stabilności uzyskiwanych dochodów. Są one zapewnieniem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w ustalonym przez bank terminie.  Niezbędne do przeprowadzenia takiej analizy są dokumenty przedstawiane bankowi przez kredytobiorców, obrazujące ich sytuację finansową.
  • Analiza jakościowa, która jest analizą dokonywaną na podstawie cech jakościowych kredytobiorcy. Maja istotny wpływ na skłonność klienta do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Analiza jakościowa obejmuje:
  • ocenę cech osobowych klienta (wiek, stan cywilny, liczba osób będących na jego utrzymaniu, status mieszkaniowy i majątkowy, wykształcenie, staż pracy, forma zatrudnienia, wykonywany zawód, zajmowane stanowisko, itp.);
  • historię współpracy klienta z bankiem ( czas związania klienta z bankiem, historia rachunku, inne kredyty oferowanych przez bank z których korzysta kredytobiorca, terminowości spłat zaciągniętych zobowiązań)
  • ocenę ryzyka wynikającego z transakcji kredytowej, na który wpływ mają: kwota kredytu, długość okresu kredytowania, ewentualny wkład własny klienta oraz jakość proponowanych zabezpieczeń kredytu;
  • Analiza punktowa polega na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych kredytobiorcy. Bank poddaje ocenie najistotniejsze dla siebie cechy, które mają ważny wpływ na analizę zdolności kredytowej np. wiek, płeć, stan rodzinny, sytuację majątkową, wykształcenie, zatrudnienie, wykonywany zawód, osiągane dochody, itp. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną liczbę punktów.