Kredyt hipoteczny – kredyty hipoteczne Lublin

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest przeznaczony przeważnie na zakup gotowego domu, mieszkania lub innej nieruchomości, które mają założoną księgę wieczystą.  Zabezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości.  Kredyt hipoteczny wypłacany jest w całości przez bank, czyli cała kwota kredytu przelewana jest przez bank na konto kredytobiorcy na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Zgodnie z art. 69 Ustawy Prawo bankowe – w umowie  zostają uwzględnione zobowiązania obu stron.

Na podstawie zawartej na piśmie umowy kredytowej bank lub upoważniona instytucja finansowa oddaje do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie środki pieniężne przeznaczone na ustalony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z tych środków na warunkach opisanych w umowie oraz do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami.

Co powinna zawierać umowa kredytu hipotecznego?

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 • strony umowy,
 • kwotę kredytu ,
 • cel, na który kredyt został udzielony,
 • zasady i termin spłaty kredytu,
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy,
 • mechanizm spłaty kredytu,

Zabezpieczenie hipoteczne kredytu.

Ustanowienie hipoteki jest jedną z najpewniejszych metod zabezpieczających zwrot wypłaconych przez bank środków  w przypadku, gdy kredytobiorca przestaje spłacać kredyt. W takiej sytuacji bank ma prawo do przejęcia nieruchomości oraz pełnego odzyskania pożyczonych środków.  Żadna inna metoda zabezpieczenia kredytu nie daje takiej możliwości.