Pożyczka a kredyt – jak przygotować umowę?

pożyczka a kredyt

Pożyczka a kredyt – jak przygotować umowę?

Pożyczka i kredyt stanowią finansowe wsparcia,  jednak z prawnego punktu widzenia nie są tym samym, ponieważ  udzielane są na  innych zasadach,  stosuje się do nich inne ustawy prawne, a także  udzielają ich inne podmioty.

I tak umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny, natomiast umowę kredytu reguluje prawo bankowe.

Kredyt – umowa kredytu powinna określać:

Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i reguluje ją  prawo bankowe.

 • Strony umowy –  bank lub instytucja finansowa uprawniona do wykonywania czynności bankowych oraz kredytobiorca, czyli osoba fizyczna lub instytucja,
 • Przedmiot umowy –  czyli  kwotę i walutę kredytu,
 • Cel udzielonego kredytu,
 • Zasady i termin spłaty kredytu
 • Wysokość oprocentowania kredytu
 • Warunki zmiany oprocentowania kredytu,
 •  Uprawnienia banku do kontroli wykorzystania i spłaty kredytu,
 • Termin i sposób przekazania kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • Wysokość prowizji
 • Warunki dokonywania zmian w umowie
 • Warunki rozwiązania umowy kredytowej

Pożyczka – umowa pożyczki powinna określać:

 • Strony umowy – jeśli umowę podpisują osoby fizyczne, wystarczy podać ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres do korespondencji, numery dokumentów tożsamości, ewentualnie numery PESEL. W przypadku gdy osoba fizyczna prowadzi  działalność gospodarczą trzeba podać nazwę działalności,  NIP.
 • Opis przedmiotu umowy -jeśli pożyczamy pieniądze należy określić ich kwotę, jeżeli są to inne rzeczy to muszą one być określone co do gatunku.
 • Czas trwania umowy –  podajemy datę i miejsce podpisania umowy i termin spłaty.
 • Wynagrodzenie dla dającego pożyczkę – umowa pożyczki nie musi przewidywać wynagrodzenia dla osoby dającej pożyczkę, jednak jeśli pożyczkodawca chce otrzymać odsetki to trzeba zapisać ten fakt w umowie i określić termin i sposób płatności odsetek.
 • Zabezpieczenie spłaty pożyczki –  jest to punkt nie obowiązkowy umowy. A pożyczka może być zabezpieczona np. wekslem, poręczeniem lub zastawem.
 • Własnoręczne podpisy obu stron umowy.