zabezpieczenie kredytu

Zabezpieczenie kredytu co to jest?

Z prawnego punktu widzenia zabezpieczenie kredytu może mieć charakter osobowy lub rzeczowy.

osobowe formy zabezpieczenia kredytu:

 • poręczenie – osoba fizyczna lub prawna zobowiązuje się do spłaty kredytu z odsetkami, jeżeli kredytobiorca nie spłaci go w terminie
 • weksel własny in blanco – jest to deklaracja wekslowa, która upoważnia bank do wypełnienia weksla przypadku zaprzestania spłaty kredytu przez kredytobiorcę
 • awal – poręczenie wekslowe, oznacza to, że poręczyciel wekslowy  odpowiada za zapłatę weksla tak samo, jak osoba, za której dług wekslowy poręczył.
 • gwarancja bankowa
 • cesja wierzytelności – bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu
 • przystąpienie do długu –  czyli przyjęcie przez osoby trzecie odpowiedzialności za dotychczasowe zobowiązania dłużnika.

rzeczowe formy zabezpieczenia kredytu:

 • zastaw
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • kaucja –  składana jest na odrębnym rachunku bankowym i wymaga umowy pisemnej
 • bon na okaziciela
 • hipoteka – zabezpieczenie spłaty kredytu na nieruchomości, która ma założoną księgę wieczystą. Przypisana jest do nieruchomości bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Nie można ustanowić jej na nieruchomości, którą dłużnik ma tylko do użytku.