Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o kredyt na budowę domu?

Należy pamiętać o tym, że każdy bank lub instytucja finansowa ma indywidualne wymagania co do dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy a szczegółową listę wymaganych dokumentów do kredytu otrzymamy od doradcy kredytowego danego banku.

Poniżej podajemy orientacyjne wymagania, dotyczące dokumentów, potrzebnych do wniosku o kredyt na budowę domu.

Dokumenty potwierdzające tożsamość osoby ubiegającej się o kredyt:

 • Kserokopie dwóch dokumentów ze zdjęciem dowodu osobistego i np. prawa jazdy, paszportu.

Dokumenty świadczące o dochodach i wydatkach zależą od źródła dochodów kredytobiorcy.

 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (wystawione na formularzu bankowym ,ważne 1 miesiąc)
 • komplet dokumentów jasno określających wysokość uzyskiwanych dochodów dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą ( są to PIT za ostatni rok lub KPiR z bieżącego roku)
 • kopie dokumentów rejestracji firmy (przyznania NIP i REGON oraz wpisu do ewidencji KRS)
 • historia kredytowa, na którą składają się opinie z BIK i banków
 • historia ROR.

Dokumenty działki budowlanej

 • aktualny odpis z księgi wieczystej (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku)
 • dokument stwierdzający prawo do nieruchomości umowa nabycia nieruchomości lub inne potwierdzenie własności
 • wypis z rejestru gruntów, który określa status działki
 • decyzja o podziale nieruchomości, jeśli numery działki w księdze wieczystej i umowie nabycia nieruchomości nie zgadzają się.

Dokumenty budowy

 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • pozwolenie na budowę – ostateczna decyzja
 • dziennik budowy
 • projekt budowlany – do wglądu.

Dokumenty dodatkowe

 • wypełniony formularz z pytaniami o koszty przewidzianych prac budowlanych i terminy ich realizacji.

Jaki kredyt na budowę domu?

Najczęstszym kredytem, na który decydują się kredytobiorcy przy budowie domu jest kredyt hipoteczny.  Ustalając kwotę kredytu hipotecznego, należy dokładnie przemyśleć i przygotować kosztorys. Dzięki temu unikniemy nieprzewidzianych sytuacji jakie mogą wiązać się z brakiem funduszy w przypadku zbyt niskiej kwoty kredytu.

Dlaczego ważne jest , żeby dobrze przygotować kosztorys budowy?

Decydując się na kredyt hipoteczny przeznaczony na budowę domu, będziemy poproszeni prze bank o dostarczenie kosztorysu. W dokumencie będziemy musieli podać informacje na temat zakresu prac budowlanych, daty ich wykonania oraz cen materiałów i robocizny.

Na podstawie dostarczonego dokumentu zostanie ustalona kwota kredytu.  W przypadku gdy kredyt będzie przeznaczony tylko na cele budowlane, bank udzieli nam kredytu w kwocie wynikającej z przedstawionego kosztorysu materiałów i robocizny.

Jednym z rodziny kredytów hipotecznych jest  kredyt budowlano-hipoteczny . Jest  przyznawany na budowę domu lub zakup mieszkania.  Może być przyznany osobie fizycznej,  spółdzielni lub deweloperowi, a wypłacany jest w ratach  lub w całości.  Do wniosku o taki kredyt, również należy załączyć kosztorys, ponieważ rozliczenie kredytu następuje na podstawie faktur.