dla tych co o finansach chcą wiedzieć więcej

Rodzaje kredytów

Podejmując decyzję na temat zaciągnięcia kredytu należy wiedzieć, jakie rodzaje kredytów oferują banki.  Klasyfikacja kredytów opiera się o różne kryteria. Należą do nich między innymi: cel, czas spłaty kredytu, waluta, forma kredytowania,  rodzaj zabezpieczenia kredytu, czy też specjalne warunki kredytowania :

Ze względu na przeznaczenie kredyty dzielimy na:

 • kredyt na działalność gospodarczą
 • kredyty konsumpcyjne
 • kredyty mieszkaniowe

Ze względu na czas spłaty:

 • kredyty krótkoterminowe do 1 roku
 • kredyty średnioterminowe do 5 lat
 • kredyty długoterminowe powyżej 5 lat

Ze względu na zabezpieczenie kredytu:

 • kredyty lombardowe – zabezpieczone zastawem bankowym na przedmiot wartościowy, papiery wartościowe lub towary lub zastawem rejestrowym kiedy przedmiot zastawu pozostaje w rękach kredytobiorcy, najczęściej udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów
 • kredyty hipoteczne – zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość, stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej

Ze względu na walutę, w której udzielany jest kredyt:

 • kredyty w złotych polskich
 • kredyty w dewizach

Ze względu na przedmiot kredytowania:

 • kredyty inwestycyjne – przeznaczone dofinansowania nakładów inwestycyjnych
 • kredyty obrotowe – przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej

Ze względu na formę kredytowania:

 • kredyty dyskontowe – wekslowe- udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności
 • kredyty akceptacyjne – polegają na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych: bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez bank w drodze awalu
 • kredyty czekowe – służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku
 • kredyty lombardowe – udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów
 • kredyty hipoteczne – udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach
 • kredyty inkasujące wierzytelność – udzielane są pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów

Ze względu na specjalne warunki kredytowe

 • kredyty preferencyjne – udzielane na korzystniejszych warunkach na określone cele
 • kredyty dewizowe –  udzielane w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki jest kredytem regulowanym przez ustawę o kredycie konsumenckim, która określa prawa i obowiązki związane z kredytami konsumenckimi. Wysokość kredytu konsumenckiego nie może przekroczyć kwoty 255.550 zł. Continue reading

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym wymaga otwarcia odrębnego rachunku kredytowego, na którym będą dokonywane dyspozycje i przeksięgowania. Taki działanie pozwala na przejrzyste monitorowanie wykorzystania kredytu i jego spłaty.

Kredyty udzielane w ramach rachunku kredytowego należą najczęściej do krótko- i średnioterminowych i mogą zostać udzielone jako:

 • kredyt docelowy – przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji;
 • kredyt na wymagane zobowiązania – przeznaczony na pokrycie krótkotrwałych trudności finansowych;
 • kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie;
 • kredyt sezonowy – przeznaczony na finansowanie powstałych potrzeb w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych sezonowością produkcji lub świadczonych usług;
 • linia kredytowa – w ramach przyznanego limitu można finansować wiele transakcji na różne kwoty i terminy.

Continue reading

Kredyt towarowy

Kredyt towarowy nazywany jest inaczej kredytem kupieckim, handlowym.  Istotą tego kredytu jest wzajemne kredytowanie się przedsiębiorstw, przez  pozostawienie do dyspozycji towarów będących przedmiotem wymiany rynkowej. Kredyt towarowy należy do kredytów krótkoterminowych i ma formę odroczenia zapłaty w stosunku do daty sprzedaży. Continue reading

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym  na finansowanie bieżących celów przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru.

Kredyt taki może być udzielony:

 • w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu
 • w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu

Continue reading