Klasyfikacja kredytów opiera się o różne kryteria.

Podział kredytów ze względu na przeznaczenie:

 • kredyt na działalność gospodarczą
 • kredyty konsumpcyjne
 • kredyty mieszkaniowe

Podział kredytów ze względu na czas spłaty:

 • kredyty krótkoterminowe do 1 roku
 • kredyty średnioterminowe do 5 lat
 • kredyty długoterminowe powyżej 5 lat

Podział kredytów ze względu na zabezpieczenie:

 • kredyty lombardowe – zabezpieczone zastawem bankowym na przedmiot wartościowy, papiery wartościowe lub towary lub zastawem rejestrowym kiedy przedmiot zastawu pozostaje w rękach kredytobiorcy, najczęściej udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów
 • kredyty hipoteczne – zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomość, stanowiącej własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej

Podział kredytów ze względu na walutę:

 • kredyty w złotych polskich
 • kredyty w dewizach

Podział kredytów ze względu na przedmiot kredytowania:

 • kredyty inwestycyjne – przeznaczone dofinansowania nakładów inwestycyjnych
 • kredyty obrotowe – przeznaczone na finansowanie działalności eksploatacyjnej

Podział kredytów ze względu na formę kredytowania:

 • kredyty dyskontowe – wekslowe- udzielane poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności
 • kredyty akceptacyjne – polegają na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych: bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na ich wykupienie. Wykorzystanie kredytu akceptacyjnego może również nastąpić poprzez poręczenie weksla przez bank w drodze awalu
 • kredyty czekowe – służą na pokrycie czeków na rachunku wystawcy czeku
 • kredyty lombardowe – udzielane są pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów
 • kredyty hipoteczne – udzielane są pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach
 • kredyty inkasujące wierzytelność – udzielane są pod przeniesione wierzytelności z wierzyciela na bank w drodze cesji odpowiednich dokumentów

Podział kredytów ze względu na specjalne warunki kredytowe

 • kredyty preferencyjne – udzielane na korzystniejszych warunkach na określone cele
 • kredyty dewizowe –  udzielane w dewizach na transakcje w handlu zagranicznym

Rodzaje kredytów – podział ogólny: