Kredyt – co to jest kredyt?

kredyt

Kredyt czym jest i z czym się wiąże?

Kredyt to okresowe odstąpienie pewnej wartości  pieniężnej lub towarowej pod warunkiem jej  zwrotu w określonym czasie, przy czym strona udzielająca kredytu pobiera z tego tytułu wynagrodzenie w postaci oprocentowania.

Koszty kredytu to inaczej odsetki, które  zależą w pewnym stopniu od stóp procentowych, ustalanych co miesiąc przez  Radę Polityki Pieniężnej na czele z prezesem Narodowego Banku Polskiego.

Kredytu udzielają banki lub instytucje finansowe ustawowo upoważnione do ich udzielania. Instytucja udzielająca kredytu  nazywana jest  wierzycielem w stosunku do osób, którym udzieliła kredytu.

Kredyt może być udzielony w walucie bazowej  w Polsce są to złotówki (PLN) lub w walucie obcej.

Nazwa kredyt pochodzi z języka łacińskiego creatio =  pożyczka, dług.

Ze względu na charakter kredyty dzielimy na kredyt towarowy lub kredyt pieniężny.

 • Kredyt towarowy – ma miejsce gdy sprzedawca odracza termin pobrania należności za sprzedane towary.
 • Kredyt pieniężny – ma miejsce wtedy, gdy wierzyciel przydziela kredytobiorcy uzgodnioną sumę pieniężną na określony czas w celu sfinansowania jego potrzeb.

W zależności od terminu spłaty kredytu,  kredyty dzielimy na:

 • krótkoterminowe (do 1 roku)
 • średnioterminowe (od 1 roku do 3 lat)
 • długoterminowe (powyżej 3 lat)

Inny podział kredytów to:

 • gospodarcze
 • dla osób fizycznych

Nazwa kredyt odnosi się do więcej niż jednego pojęcia, dlatego też możemy mówić o kredytach:

 • kredyty bankowe
 • kredyty gotówkowe
 • kredyty inwestycyjne
 • kredyty mieszkaniowe
 • kredyty konsumpcyjne
 • kredyty społeczne
 • kredyty konsumenckie
 • kredyty w rachunku bieżącym
 • kredyty w rachunku kredytowym
 • kredyty kredyty konsumenckie
 • kredyty syndykowane
 • kredyty dewizowe
 • kredyty komercyjne
 • kredyty preferencyjne
 • kredyty lombardowe
 • kredyty hipoteczne

Raty kredytu:

RATA KREDYTU –  jest to comiesięczny koszt kredytu na który składają się rata kapitałowa i  rata odsetkowa.  Rata kapitałowa – jest to cześć pożyczonej kwoty, którą spłacamy co miesiąc, natomiast rata odsetkowa – jest to kwota dodana do raty kapitałowej i jej wielkość zależy od oprocentowania kredytu.

Raty kredytowe dzielimy na:

 • Rata stała (annuitet) – pożyczona kwota jest podzielona na równe cześć, spłacane co miesiąc. Jednak raty składowe są zmienne – zmienia się stosunek raty kapitałowej do odsetkowej (wraz ze spłatą kredytu wzrasta stosunek raty kapitałowej do odsetkowej ).
 • Rata malejąca – wysokość rat maleje wraz z czasem spłacania kredytu.