Kredyt konsumencki

kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki jest kredytem regulowanym przez ustawę o kredycie konsumenckim, która określa prawa i obowiązki związane z kredytami konsumenckimi. Wysokość kredytu konsumenckiego nie może przekroczyć kwoty 255.550 zł. W przypadku kredytów konsumenckich kredytobiorca ma specjalne przywileje:

  • Kredytobiorca, ma prawo do spłaty kredytu przed terminem a kredytodawca nie może w związku z tym pobrać od niego prowizji. Czyli, w przypadku spłaty całości kredytu konsumenckiego przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas spłaty..
  • Kredytobiorca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o prawie odstąpienia od umowy, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  Aby odstąpić od umowy,  kredytobiorca musi dostarczyć na adres wskazany przez kredytodawcę  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Jeśli kredyt został już wypłacony, koniecznie trzeba zwrócić jego kwotę.
  • Kredytobiorca nie musi podawać przyczyny odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
  • Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy o kredyt konsumencki, z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty kredytu.

W terminie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić niezwłocznie kredytodawcy kwotę udostępnionego kredytu wraz z odsetkami.