Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym  na finansowanie bieżących celów przedsiębiorstwa, np. na zakup wyposażenia, towaru.

Kredyt taki może być udzielony:

  • w transzach określających terminy i kwoty wykorzystania kredytu
  • w linii kredytowej – bez określenia w umowie kredytu terminów i kwot wykorzystania kredytu

[czytaj dalej ... ]

KREDYTY BANKOWE – kredyty hipoteczne

Kredyty bankowe

Kredyt bankowy to pisemna umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą. Kredyt bankowy przyznawany jest na podstawie umowy kredytowej, której warunki reguluje prawo bankowe.

Bank na podstawie zawartej umowy kredytowej zobowiązuje się udostępnić kredytobiorcy określoną kwotę,  która przyznawana jest na konkretny cel i określony czas.

Kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem, czyli odsetkami.  Kredyty bankowe udzielane są przedsiębiorstwom i osobom fizyczny, a bogata oferta kredytowa banków daje możliwości wybrania najodpowiedniejszej dla nas formy.  Kredyty bankowe mogą mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny.

[czytaj dalej ... ]

Kredyt hipoteczny – kredyty hipoteczne Lublin

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest przeznaczony przeważnie na zakup gotowego domu, mieszkania lub innej nieruchomości, które mają założoną księgę wieczystą.  Zabezpieczenie kredytu hipotecznego stanowi ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości.  Kredyt hipoteczny wypłacany jest w całości przez bank, czyli cała kwota kredytu przelewana jest przez bank na konto kredytobiorcy na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Zgodnie z art. 69 Ustawy Prawo bankowe – w umowie  zostają uwzględnione zobowiązania obu stron.

[czytaj dalej ... ]

Kredyty lombardowe

Kredyty lombardowe

Kredyty lombardowe należ do kredytów krótkoterminowych.  Okres spłaty takiego kredytu wynosi do 1 roku, a jego zabezpieczeniem jest zastaw, czyli np. papiery wartościowe, metale szlachetne, czy towary.  Kwota kredytu lombardowego jest zazwyczaj niższa od wartości zastawu a w razie niespłacenia kredytu bank ma prawo sprzedaży zastawu.

Kredyt lombardowy nazwany  jest inaczej kredytem pod zastaw lub kredytem na zabezpieczenie.

Charakterystyczną cechą kredytu lombardowego  jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu.  Bank, przejmując przedmiot zastawu, nabywa prawo do jego sprzedaży w razie niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę.   Ten rodzaj kredytu jest najczęściej udzielany pod zastaw papierów wartościowych, których  przechowywanie nie sprawia  trudności.  Bank centralny udziela tego rodzaju kredytu bankom komercyjnym, a te z kolei udzielają kredytu lombardowego banku komercyjnego osobom fizycznym lub prawnym. Wysokość tego kredytu, wynika z  relacji kredytu do wartości zastawu. Dla papierów wartościowych wynosi ona przeważnie od 50 do 75 procent ich wartości rynkowej.

Stopa lombardowa

Stopa lombardowa określa cenę, po której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych.  Kwota kredytu lombardowego nie może być wyższa od wartości papierów wartościowych obciążonych zastawem.

Stopa lombardowa jest podstawą do określenia maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek.  Zgodnie  z przepisami maksymalna wysokość odsetek nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej.

W Polsce stopę kredytu lombardowego określa Rada Polityki Pieniężnej.

Charakterystyka kredytu lombardowego:

  • wysokie oprocentowanie,
  • krótki okres spłaty,
  • odsetki pobierane na początku spłaty przez potrącenie ich od kwoty wypłacanego kredytu
  • wymagane jest przedstawienie płynnego zabezpieczenia o wartości znacznie przekraczającej kwotę kredytu
  • wysokość kwoty kredytu zależy od stopnia płynności zabezpieczenia i wynosi od 20% do 80% wartości przedmiotu zastawu.
  • wycena przedmiotu zastawu dokonywana jest na koszt kredytobiorcy przez wskazanego przez bank specjalistę

zastaw na zasadach ogólnych