Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne należą do kredytów bankowych dofinansowany przez państwo lub pochodzą ze  specjalnych funduszy  Unii Europejskiej. Są one udzielane na korzystniejszych warunkach niż inne kredyty.  Obecnie kredyty preferencyjne są bardzo popularne ze względu na korzyści  dla wszystkich stron, biorących udział  w kredytowaniu.

Do najpopularniejszych kredytów preferencyjnych należą kredyty na mieszkanie. Kredyt przyznany w ramach rządowego programu ‚Mieszkanie dla Młodych” pomagał młodym małżeństwom kupić pierwsze mieszkanie lub dom. Z przywilejów bankowo-rządowych korzystają także rolnicy. Dotowane kredyty rolnicze wspomagane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pozwalają one zgromadzić środki na modernizację lub rozbudowę gospodarstwa. Podobnymi względami cieszą się właściciele małych i średnich firm.

Kredyty preferencyjne są  zazwyczaj przyznawane dla:

 • rodzin o niskich dochodach zamierzających kupić mieszkanie,
 • instytucjom lub urzędom np. na budowę kanalizacji

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR przyznawane są na:

 • rolników na na zakup użytków rolnych (linia Z),
 • na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR)
 • na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR)
 • na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę (linia inwestycyjna K01 Linia obrotowa K02 )

Przykładem kredytu preferencyjnego jest kredyt Mieszkanie dla Młodych – który jest bardzo  korzystnym rozwiązaniem dla młodych małżeństw i osób wychowujących samotnie dzieci.

Kredyty preferencyjne przyznawane na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR)

Na jaki cel można przeznaczyć kredyt?

1. Budowa, przebudowa, remont połączony z:

 • modernizacją budynków służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi,
 • zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji inwestycji,

2. Zakup lub instalacja maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do pozyskiwania lub przechowywania mleka, z zastrzeżeniem ust. 9,

3.  zakup użytków rolnych na warunkach określonych w ust. 6, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie był objęty pomocą ze środków publicznych,

4.  zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków publicznych,

5.  zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin energetycznych,

6.  wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

7.  budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,

8.  zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania, oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,

9.  zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, zakup i budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,

10.  zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programów księgowych,

11.  koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji których wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu, obejmujące:

 • przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
 • opłaty za patenty lub licencje,
 • koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,

12.  koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz 5–9, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.